#nguoingoaibang Vừa xoá vợi dữ liệu trên Shoutbox#