[14-01 03:21 PM] phamanhvan: C%c3%b4ng ty chuy%c3%aan cung c%e1%ba%a5p nguy%c3%aan li%e1%bb%87u ph%e1%bb%a5 gia%2c th%e1%bb%a9c %c4%83n ch%c4%83n nu%c3%b4i v%c3%a0 ph%c3%a2n b%c3%b3n h%e1%bb%afu c%c6%a1 c%c3%b3 %5bb%5dch%e1%ba%a5t l%c6%b0%e1%bb%a3ng h%c3%a0ng %c4%91%e1%ba%a7u Vi%e1%bb%87t Nam m%c3%a0 gi%c3%a1 c%e1%ba%a3 h%e1%bb%a3p l%c3%ad %5b%2fb%5dv%e1%bb%9bi c%c3%a1c lo%e1%ba%a1i s%e1%ba%a3n ph%e1%ba%a9m %c4%91a d%e1%ba%a1ng nh%c6%b0%3a%0a - %c4%90%e1%ba%a1m %c4%91%e1%bb%99ng v%e1%ba%adt%3a b%e1%bb%99t c%c3%a1 bi%e1%bb%83n%2c b%e1%bb%99t v%e1%bb%8f %c4%91%e1%ba%a7u t%c3%b4m%2c b%e1%bb%99t x%c6%b0%c6%a1ng th%e1%bb%8bt%2c ...%0a - %c4%90%e1%ba%a1m th%e1%bb%b1c v%e1%ba%adt%3a b%c3%a3 h%c3%a8m bia%2c b%c3%a3 %c4%91%e1%ba%adu ph%e1%bb%99ng%2c b%c3%a3 %c4%91i%e1%bb%81u%2c ...%0a - L%c3%aan men%2f%e1%bb%a7 chua%3a b%c3%a3 m%c3%ac l%c3%aan men%2c c%c3%a1m g%e1%ba%a1o l%c3%aan men%2c ...%0a%0a%5burl%3dhttp%3a%2f%2fwww.phattientags.com%5d%5bimg%5dhttps%3a%2f%2fscontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net%2fv%2ft1.0-9%2f36499842_2110116982603707_2386637941121220608_n.jpg%3f_nc_cat%3d100%26_nc_ht%3dscontent.fsgn4-1.fna%26oh%3d55d3123471bb0d5512cd5d4b1b01b6ac%26oe%3d5CDA0088%5b%2fimg%5d%5b%2furl%5d%0a%0a * N%e1%ba%bfu c%c3%b3 nhu c%e1%ba%a7u c%c3%b3 th%e1%bb%83 li%c3%aan h%e1%bb%87 qua hotline %3a %5bb%5d0917515450%5b%2fb%5d%0a%0a *** C%c3%b3 hoa h%e1%bb%93ng cao cho ng%c6%b0%e1%bb%9di gi%e1%bb%9bi thi%e1%bb%87u !!!
#nguoingoaibang Vừa xoá vợi dữ liệu trên Shoutbox#